2018 Christmas Event

2671

2018 Christmas Event
2018 Christmas Event


ระยะเวลากิจกรรม : 19 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562
1. Catch that Fake Santa Phoru!
เมื่อเล่นดันเจี้ยนใกล้เคียงระดับของผู้เล่น 5 Santa Phoru ใน 5 random color จะปรากฎขึ้น
(Special, Event, Story Mode, Elrianode City, Dungeons less Stages Excluded)
– Santa Phoru
ไมได้รับ EXP, ED, หรือ Items
รางวัลจะรวม Bonus Item Christmas Gift Coupon
– Christmas Gift Coupon
สามารถแลกเป็น Item ผ่านทาง Ariel

Quest

Quest Name

Condition

Reward (Quantity)

Req

Daily

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru! (Red)

จับ Red Fake Santa Phoru 1 ครั้ง

Santa’s Gift Box (Red)

x 1

Lv.10 or Higher

Per Character

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru! (Yellow)

จับ Yellow Fake Santa Phoru 1 ครั้ง

Santa’s Gift Box (Yellow)

x 1

Lv.10 or Higher

Per Character

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru! (Blue)

จับ Blue Fake Santa Phoru 1 ครั้ง

Santa’s Gift Box (Blue)

x 1

Per Character

Per Character

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru! (Green)

จับ Green Fake Santa Phoru 1 ครั้ง

Santa’s Gift Box (Green)

x 1

Lv.10 or Higher

Per Character

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru! (Purple)

จับ Purple Fake Santa Phoru 1 ครั้ง

Santa’s Gift Box (Purple)

x 1

Lv.10 or Higher

Per Character

 

Exchange

NPC

Material

Reward (Quantity)

Select

Ariel

[Cobo] Santa’s Gift Coupon x 1

[Cobo] Yule Log Cake (Food) x 10

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog x 5

All

[Cobo] Santa’s Gift Coupon x 2

[Cobo] Dungeon Ticket Select Cube x 1

All

[Cobo] Santa’s Gift Coupon x 5

[Ariel] El Tree Fruit x 1

Select

[Cobo] Santa’s Gift Coupon x 10

[Ariel] Blessed Time and Space Scroll x 1

[Ariel] Twisted Time and Space Key x 1

Select

[Cobo] Santa’s Gift Coupon x 25

[Ariel] Christmas Rudolph Antlers x 1

จำกัดการแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง

[Ariel] Christmas Rudolph Tail x 1

จำกัดการแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง

 

Cube

Cube Name

Reward (Quantity)

Random

Santa’s Gift Box (Red)

[Cobo] Yule Log Cake (Food) x 10

[Cobo] Yule Log Cake (Food) x 20

[Cobo] Yule Log Cake (Food) x 30

[Cobo] Yule Log Cake (Food) x 50

Santa’s Gift Box (Yellow)

[Ariel] Sage’s Magic Stone x 1

[Ariel] Sage’s Magic Stone x 2

[Ariel] Sage’s Magic Stone x 3

[Ariel] Sage’s Magic Stone x 5

Santa’s Gift Box (Blue)

[Cobo] Snowball’s Blessing x 10

[Cobo] Snowball’s Blessing x 15

[Cobo] Snowball’s Blessing x 20

[Cobo] Snowball’s Blessing x 25

Santa’s Gift Box (Green)

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone x 1

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone x 2

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone x 3

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone x 5

Santa’s Gift Box (Purple)

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog x 10

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog x 20

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog x 30

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog x 50

Select

[Cobo] Dungeon Ticket Select Cube

[Ariel] Secret Dungeon Entry Permit x 3

[Ariel] Heroic Invitation x 3

[Ariel] Elrianode Defense Request x 3

 

Item Name

Stack

Share Bank

Trade

Sell

Delete

Item Desc & Etc

Santa’s Gift Box (Red)

O

O

X

X

2019-01-02

Santa’s Gift Box (Yellow)

O

O

X

X

2019-01-02

Santa’s Gift Box (Blue)

O

O

X

X

2019-01-02

Santa’s Gift Box (Green)

O

O

X

X

2019-01-02

Santa’s Gift Box (Purple)

O

O

X

X

2019-01-02

[Cobo] Santa’s Gift Coupon

O

O

X

X

2019-01-02

[Cobo] Yule Log Cake

O

X

X

O

2019-01-02

<Item Group: Event Food>

[Cobo] Christmas Elf’s Special Eggnog

O

X

X

O

2019-01-02

<Item Group: Event Drink >
each Use applies 1 random buff

[Cobo] Snowball’s Blessing

O

X

X

O

2019-01-02

[Ariel] Blessed Time and Space Scroll

O

X

X

O

[Cobo] Dungeon Ticket Select Cube

O

X

X

O

2019-01-02

[Ariel] Secret Dungeon Entry Permit

O

X

X

O

[Ariel] Heroic Invitation

O

X

X

O

[Ariel] Elrianode Defense Request

O

X

X

O

[Ariel] Christmas Rudolph Antlers

X

X

X

O

[Ariel] Christmas Rudolph Tail

X

X

X

O

[Ariel] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Ariel] El Tree Fruit

O

X

X

O

[Ariel] Twisted Space and Time Key

O

X

X

O

 


2018 Christmas Event 2018 Christmas Event 2018 Christmas Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 ธันวาคม  2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า