Demon Realm [Raid] Event

2493

Demon Realm [Raid] Event

เตรียมพร้อมลุยบอสในดินแดน Varnimyr ดันใหม่สำหรับขาโหด!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 23 สิงหาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง


1. Grow Towards Raid!

ตัวละคร Lv. 99 สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว/ต่อเนื่อง [EVENT] Grow Towards Raid (1) 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Elrianode Dungeon 1 ครั้ง
Demon Realm [Raid] Event
[Cobo] Elrianode Defense Request 10ea
ครั้งเดียว/ต่อเนื่อง [EVENT] Grow Towards Raid (2) 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Elrianode Dungeon 2 ครั้ง
Demon Realm [Raid] Event
[Cobo] Drop Rate 50% Medal (1 วัน) 1ea
ครั้งเดียว/ต่อเนื่อง [EVENT] Grow Towards Raid (3) 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Elrianode Dungeon 3 ครั้ง
Demon Realm [Raid] Event
[Cobo] Red El Tear Fragment (Unique) Random Cube 1ea
หรือ
[Cobo] Blue El Tear Fragment (Unique) Random Cube 1ea
หรือ
[Cobo] Purple El Tear Fragment (Unique) Random Cube 1ea
ครั้งเดียว/ต่อเนื่อง [EVENT] Grow Towards Raid (4) 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Elrianode Dungeon 4 ครั้ง
Demon Realm [Raid] Event
[Cobo] Red El Tear Fragment (Unique) Random Cube 2ea
หรือ
[Cobo] Blue El Tear Fragment (Unique) Random Cube 2ea
หรือ
[Cobo] Purple El Tear Fragment (Unique) Random Cube 2ea
ครั้งเดียว/ต่อเนื่อง [EVENT] Grow Towards Raid (5) 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Elrianode Dungeon 5 ครั้ง
Demon Realm [Raid] Event
Energy Shard 30ea

[Cobo] Elrianode Defense Request : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

[Cobo] Drop Rate 50% Medal (1 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] Red El Tear Fragment (Unique) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม / สุ่มรับ Red El Tear Fragment (Unique) 1ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

[Cobo] Blue El Tear Fragment (Unique) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม / สุ่มรับ Blue El Tear Fragment (Unique) 1ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

[Cobo] Purple El Tear Fragment (Unique) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม / สุ่มรับ Purple El Tear Fragment (Unique) 1ea (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

Energy Shard : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้


2. Challenge Raid!

ตัวละคร Lv. 99/3rd Class สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] Challenge Raid 1 ครั้ง/ID
– เข้าเล่น Varnimyr Raid Dungeon 1 ครั้ง
– คุยกับ NPC Small Spirit
(ใน Border of Red Flame)
Demon Realm [Raid] Event
[Cobo] Complete Recovery Potion 50ea

[Cobo] Complete Recovery Potion : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.


 

Demon Realm [Raid] Event Demon Realm [Raid] Event Demon Realm [Raid] Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า