[Elsword] Rigomor Dungeon Update Event 2

1960


[Elsword] Rigomor Dungeon Update Event 2

 1. Item Support to Adjust to Rigomor! (3)
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 4 กันยายน 2562 ตามเวลารีเซ็ต
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ………………………………………………….

 2. Item Support to Adjust to Rigomor! (4)
  ระยะเวลากิจกรรม: 4 กันยายน 2562 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:

  …………………………………………………..

 3. To Rigomor!
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า