[Elsword] Cash Shop Update 01/07/2563

3795

[Elsword] Cash Shop Update 01/07/2563 Cash Shop Update 01/07/2563


Costume : Heart El Magical Bright/Shining Change (Ver. Switching)

Costume Package : Heart El Magical Bright/Shining Change (Ver. Switching)

Costume Premium Package : Heart El Magical Bright/Shining Change (Ver. Switching)

Custom Motion : Heart El Magical Bright/Shining Change Power (Ver. Switching) 

** ระยะเวลาจำหน่าย : 1 กรกฎาคม 2563 14.00 น. ถึง 29 กรกฎาคม 2563 13.59 น. **


Skill Cut-in : Heart El Magical Bright/Shining Change (Ver. Special)
** ระยะเวลาจำหน่าย : 1 กรกฎาคม 2563 14.00 น. ถึง 10 มีนาคม 2564 13.59 น. **

Custom Motion : Elios Park! Run, Carousel
** ระยะเวลาจำหน่าย : 4 กรกฎาคม 2563 14.00 น. ถึง 29 กรกฎาคม 2563 13.59 น. **


[Elsword] Cash Shop Update 01/07/2563 [Elsword] Cash Shop Update 01/07/2563 [Elsword] Cash Shop Update 01/07/2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า