[Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563

1808

[Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563

Cash Shop Update 05/08/2563


Laby Costume : Swimwear (Natural White/Core Black)
Laby Costume Package : Swimwear (Natural White/Core Black)
Laby Costume Premium Package : Swimwear (Natural White/Core Black)

 

** ระยะเวลาจำหน่าย : 5 สิงหาคม 2563 14.00 น. – 30 กันยายน 2563 13.59 น. **[Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563

 


[Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 05/08/2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า