Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

3325

Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

Cash Shop Update 24/04/2019


Ice Burner : Crescent Lullaby
ระยะเวลาจำหน่าย : 24 เมษายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 17 กรกฏาคม 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

Ice Burner : Crescent Lullaby Trial Package 
ระยะเวลาจำหน่าย : 24 เมษายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 17 กรกฏาคม 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) จำกัดการซื้อ1ครั้งในระยะเวลาที่จำหน่าย

Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

Ice Burner : Crescent Lullaby 1+1 Package
ระยะเวลาจำหน่าย : 24 เมษายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 28 เมษายน 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID

Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

 

 


Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019 Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019 Cash Shop Update Crescent Lullaby 24/04/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 เมษายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า