[Elsword] Cash Shop Update 12/02/2020

3067

[Elsword] Cash Shop Update 12/02/2020

Cash Shop Update ประจำวันที่ 12/02/2020


 

Costume : Butterfly Garden
Costume Package : Butterfly Garden
Costume Premium Package : Butterfly Garden

ระยะเวลาจำหน่าย  12/02/2020 ~ 11/03/2020(ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)
Eve Costume Suit Package : Stuffed Toy
ระยะเวลาจำหน่าย  12/02/2020 ~ 06/05/2020(ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 


 

[Elsword] Cash Shop Update 12/02/2020 [Elsword] Cash Shop Update 12/02/2020 [Elsword] Cash Shop Update 12/02/2020

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า