[Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019

5959

[Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019

Cash Shop Update 03/07/2019


Costume : Sailer Swim (includes Laby) 
ระยะเวลาจำหน่าย : 03 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562

Laby Custom Eye : Servion Eye
ระยะเวลาจำหน่าย : 03 กรกฏาคม 2562 ถึง 24 กรกฏาคม 2562

Laby custom sit : Eternal Vows Serenade
ระยะเวลาจำหน่าย : 03 กรกฏาคม 2562 ถึง 07 สิงหาคม 2562

Accessory : Beach Stroll
ระยะเวลาจำหน่าย : 03 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุง ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ตามเวลารีเซ็ต

 


[Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019 [Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019 [Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 03 กรกฏาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า