[Elsword] Cash Shop Update 15/01/2020

2149

[Elsword] Cash Shop Update 15/01/2020

Cash Shop Update 15/01/2020


Mark of Relization (Mster Class Ticket)
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Mster Class Change Ticket (2020-01-15 MA ~)
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Blessed Master Artifact Potential Ability Scroll
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Elrianode Color Change Tickets
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Physical/Magical Mystic Stone Option Change Ticket
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Costume : Wintering Pollar
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Costume Package : Wintering Pollar
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Costume Premium Package : Wintering Pollar
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Elsword Costume Suit : Character Rag Doll
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 06 พฤษภาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Laby Costume Suit : Padded Hedgehog Coat
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 มีนาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Laby Costume Suit : I Bear Snuggles/I Bear Cuddles
ระยะเวลาจำหน่าย : 15 มกราคม 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 มีนาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์


[Elsword] Cash Shop Update 15/01/2020 [Elsword] Cash Shop Update 15/01/2020 [Elsword] Cash Shop Update 15/01/2020

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 15 มกราคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า