[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

2641

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

Cash Shop Update ประจำวันที่ 19/02/2020


 

Summon Stone : Alpaca
ระยะเวลาจำหน่าย  19/02/2020 (ตามเวลารีเซ็ต) ~ 18/03/2020 (ก่อนเวลารีเซ็ต)

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

Chung Costume Suit Package : Stuffed Toy
ระยะเวลาจำหน่าย  19/02/2020 (ตามเวลารีเซ็ต) ~ 06/05/2020 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

Laby Costume Suit Package : Frozen Edge Figure Skating
ระยะเวลาจำหน่าย  19/02/2020 (ตามเวลารีเซ็ต) ~ 15/04/2020 (ก่อนเวลารีเซ็ต)

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020


 

[Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020 [Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020 [Elsword] Cash Shop Update 19/02/2020

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า