[Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019

17573

[Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019

Cash Shop Update 25/09/2019


Costume : Fall in Trip 
ระยะเวลาจำหน่าย : 25 กันยายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 23 ตุลาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Laby Ice Burner : Salvator Denif 
ระยะเวลาจำหน่าย : 25 กันยายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 23 ตุลาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

Laby Ice Burner : Salvator Denif 1+1 Package (Buying Limit 10)
ระยะเวลาจำหน่าย : 25 กันยายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 30 กันยายน 2562 ตามเวลารีเซ็ต

[Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019 [Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019


[Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019 [Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019 [Elsword] Cash Shop Update 25/09/2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 25 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า