[Avatar Update] Chocolatier

2723

[Avatar Update] Chocolatier

ชุดใหม่ Chocolatier สวีทหวานเตรียมต้อนรับวันแห่งความรักในปีนี้~~

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลังปิดปรับปรุง – 22 มีนาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง[Avatar Update] Chocolatier Chocolatier Package

Package : Avatar 6 ชิ้น/ตัวละคร ประกอบด้วย อาวุธ, ทรงผม, ท่อนบน, ท่อนล่าง, ถุงมือ, รองเท้า (ถาวร)
ราคา : 38,400 Cash

[Avatar Update] Chocolatier Chocolatier Premium Package
Package : Avatar 7 ชิ้น/ตัวละคร ประกอบด้วย อาวุธ, ทรงผม 2 แบบ, ท่อนบน, ท่อนล่าง, ถุงมือ, รองเท้า (ถาวร)
ราคา : 45,400 Cash[Avatar Update] Chocolatier [Avatar Update] Chocolatier [Avatar Update] Chocolatier

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า