[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄

2374

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄

เปิดตัว Mount ใหม่! ม้ายูนิคอร์น Celes ที่ใครๆ ก็อยากได้เป็นเจ้าของ~

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 23 สิงหาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄
Summon Stone : Celes

ราคา: 38,400 Cash Point

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄 [New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄


* Summon Stone หากยังไม่กดใช้งาน สามารถแลกเปลี่ยนได้

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄 [New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄

[New Mount] ยูนิคอร์น Celes 🦄

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า