[New Mount] Nell’s Bicycle

2038

[New Mount] Nell's Bicycle

[New Mount] Nell's Bicycle

Nell มาพร้อมจักรยานบริการรับส่งคุ้มครองความปลอดภัย รับรองถึงที่หมายแน่นอน~

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.59 น.

[New Mount] Nell's Bicycle Summon Stone : Nell’s Bicycle
ราคา: 38,400 Cash

[New Mount] Nell's Bicycle [New Mount] Nell's Bicycle


* Summon Stone หากยังไม่กดใช้งาน สามารถแลกเปลี่ยนได้

[New Mount] Nell's Bicycle [New Mount] Nell's Bicycle

[New Mount] Nell's Bicycle

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า