[NEW Cash Shop] Update

3313

[NEW Cash Shop] Update
NEW Cash Shop Update 11 ตุลาคม 2561 !!
อัพเดทสินค้ามากมายต้อนรับกิจกรรม Halloween


[NEW Cash Shop] Update
Accessory : Starlight Witch’s Muffler
ราคา 11,400 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561

[NEW Cash Shop] Update
Mount : Starlight Witch’s Magical Broom
ราคา 38,400 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561


 

[NEW Cash Shop] Update
Accessory : Sly Fox-Mask 3 kinds
ราคา 7,600 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561

[NEW Cash Shop] Update
Accessory : Cute Baby-Mask 4 kinds

ราคา 7,600 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561


[NEW Cash Shop] Update

[NEW Cash Shop] Update
Costume Suit : Miho&Shiho&Naho

ราคา 18,000 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561

[NEW Cash Shop] Update
Costume Suit : Hoya
ราคา 18,000 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561


[NEW Cash Shop] Update
Motion Custom : Halloween
ราคา 3,800 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561

[NEW Cash Shop] Update
Accessory : Dancing Kid-Ghost
ราคา 11,400 Cash Point
ระยะเวลาการจำหน่าย : 24  ตุลาคม 2561


[NEW Cash Shop] Update [NEW Cash Shop] Update [NEW Cash Shop] Update

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า