ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม

5230

ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม

การแข่งขัน ELSWORD School League ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับสมัครแข่งทีมละ 2 คน โดยต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน ค้นหาโรงเรียนที่จะได้เป็นแชมป์ในการแข่งแบบพบกันหมดจำนวน 10 ทีม ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 10,000 บาท


ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 6 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลทีมที่ได้เข้าแข่งขัน : ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 23. 59 น.

ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ตัวแทนทีมลงทะเบียนสมัครได้ที่ปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครแข่ง” ในข่าวนี้
 2. ฟอร์มทีม ทีมละ 2 คน โดยจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย ในโรงเรียนเดียวกัน
 3. ผู้สมัครแต่ละทีมต้องส่งเอกสารหลักฐานกำลังการศึกษาในโรงเรียนนั้นแนบมาด้วย โดยมี สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมเซ็นกำกับ และใส่ชื่อตัวละครที่ใช้แข่งขัน
 4. ไม่จำกัด 1 โรงเรียน สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีม
 5. ประกาศรายชื่อทีมที่ได้คัดเลือกเข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ภายในวันที่ 11 ต.ค. 60

 

เงื่อนไขการสมัคร :

 • ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย
 • ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครในทีมเดียวกัน ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
 • 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมทีมแข่งได้ทีมเดียวเท่านั้น
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้
 • ในกรณีที่ถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่

ของรางวัล

รางวัลทีมชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อทีม

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ต่อทีม

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ต่อทีม

หมายเหตุ :
– ทีมงานจะทำการติดต่อทีมที่ได้รางวัลเพื่อแจ้งกำหนดการมอบรางวัลและวิธีการรับรางวัล หลังประกาศผลทีมชนะเลิศภายใน 7 วันทำการ
– ทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– เงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%


รูปแบบการแข่ง

 1. กำหนดการแข่งขันเริ่มประมาณวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2560 (แจ้งตารางแข่งและกำหนดการต่างๆ ให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าแข่งขัน)
 2. การแข่งแบบพบกันหมดทุกทีม (แจ้งกติกาการแข่งและโหมดที่ใช้แข่งอีกครั้งในประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าแข่งขัน)
 3. การแข่งแบบเก็บคะแนน ชนะได้ 2 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน
 4. เมื่อการแข่งสิ้นสุดลง ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

เงื่อนไขการแข่ง :

 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินผลแพ้ชนะให้เป็นโมฆะ และตัดสินชี้ขาดเอง หากพบว่ามีการโกงโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือจงใช้กระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งให้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม
 • ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม

ELSWORD School League แข่งชิงแชมป์ระดับมัธยม

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 15 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า