กฏ กติกา

18408

ข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม Elsword

กรุณาอ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้โปรแกรมฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ข้อตกลง” ) โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม Elsword (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ใช้โปรแกรม”) จะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้โปรแกรมไม่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลง กรุณายกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ และผู้ใช้โปรแกรมจะไม่ได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์

ข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมได้ให้ไว้แก่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “เอเชียซอฟท์”) เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกม Elsword ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกม Elsword สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารออนไลน์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมตลอดถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “เกม Elsword”)

ผู้ใช้โปรแกรมได้ให้ข้อตกลงไว้แก่เอเชียซอฟท์มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ1) วัตถุประสงค์ของข้อตกลง
ข้อตกลงฉบับนี้ได้ระบุถึงสิทธิ และความรับผิดชอบของผู้ใช้โปรแกรมในการเล่นเกม Elsword ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมจำเป็นต้องอ่านข้อตกลงฉบับนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อ คุ้มครองสิทธิในการเล่นเกมของผู้ใช้โปรแกรมเอง ผู้ใช้โปรแกรมตกลงใช้โปรแกรมตกลงใช้โปรแกรมเกม Elsword เพื่อความบันเทิงเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อ 2) ผลทางกฎหมายของข้อตกลง และการเปลี่ยนแปลง
เมื่อ เลือกปุ่มยอมรับ หมายถึงผู้ใช้โปรแกรมเห็นด้วยในการใช้บริการของเอเชียซอฟท์ พร้อมทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อตกลงฉบับนี้ กฎระเบียบสมาชิก กฎกติกา บทลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้โปรแกรมไม่ยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดเลือกปุ่มไม่ยอมรับเพื่อออกจากการติดตั้งเกม
เนื้อ ความในข้อตกลงฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเวลา โดยเอเชียซอฟท์ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบล่วงหน้า และผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเอเชียซอฟท์ และ/หรือ KOG นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ ขึ้น เนื่องจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชีย ซอฟท์ และ/หรือ KOG แต่ประการใด ดังนั้นขอให้ผู้เล่นตรวจสอบจากประกาศใน Official Website: elsword.playpark.com

ข้อ 3) การให้ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ ใช้โปรแกรมยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด (รวมถึงชื่อสกุล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เป็นความจริง) เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งแจ้งให้เอเชียซอฟท์ทราบทันทีกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก และสิทธิในการรับการบริการทุกรายการจากเอเชียซอฟท์ทันที

ข้อ 4)  การแก้ไขข้อตกลง
เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ หากมีการแก้ไขใดๆ จะประกาศให้ทราบใน elsword.playpark.com
กรณี ผู้ใช้โปรแกรมไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อตกลงหลังการแก้ไข ขอให้หยุดใช้บริการของเอเชียซอฟท์ หากผู้ใช้โปรแกรมยังใช้บริการของเอเชียซอฟท์ต่อไป ถือว่าผู้ใช้โปรแกรมยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงที่มีการแก้ไขนั้นๆ

ข้อ 5) สิทธิของผู้ใช้โปรแกรม
ผู้ใช้โปรแกรมมีสิทธิในการใช้โปรแกรมดังระบุต่อไปนี้ หากผู้ใช้โปรแกรมปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้โปรแกรมโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.1) ผู้ใช้โปรแกรมมีสิทธิใช้เกม Elsword
5.2) ผู้ใช้โปรแกรมมีสิทธิใช้เกม Elsword เพื่อความบันเทิงเป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยผู้ใช้โปรแกรมไม่มีสิทธิกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ เกี่ยวกับเกม Elsword ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือเครื่องหมายการค้า Elsword เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์
5.3) ผู้ใช้โปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า ชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน (Password) เกม Elsword เป็น ทรัพย์สินของเอเชียซอฟท์ ผู้ใช้โปรแกรมยินยอมให้เอเชียซอฟท์เรียกคืน และ/หรือ ระงับการให้บริการชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน (Password) เกม Elsword ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
5.4) ผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เกม Elsword ได้
5.5) เอเชียซอฟท์อนุญาตให้ผู้ใช้โปรแกรมใช้เกม Elsword ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อที่เอเชียซอฟท์กำหนดใช้ หรือจะได้กำหนดใช้เพิ่มเติมในอนาคต ในขอบเขตที่จำกัดและเป็นการส่วนตัว แต่ผู้ใช้โปรแกรมจะไม่ได้สิทธิในการกระทำดังนี้
5.5.1) ทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Elsword ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
5.5.2) ทำการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ Elsword หรือทำลายช่องทางการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Elsword
5.5.3) รังควาน, คุกคาม, ติดตาม, ขัดขวาง หรือรบกวนผู้ใช้โปรแกรมอื่นบนเซิร์ฟเวอร์ Elsword ซึ่งรวมถึงการโกงหรือเอาเปรียบผู้ใช้โปรแกรมอื่นไม่ว่าโดยวิธีใดๆ
5.5.4) ส่ง หรือประกาศภาพ ข้อความ หรือสื่อโดยวิธีการอื่นใด ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงไม่พาดพิงถึงการเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.5.5) กระทำการใดอันเป็นการขัดขวาง ก่อกวนการสื่อสารตามปกติในเกม Elsword
5.5.6) ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ, การกระจายข่าวลือ หรือจดหมายลูกโซ่
5.5.7) เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Elsword ด้วยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากวิธีการเชื่อมต่อตามปกติที่กำหนดไว้ในเกม Elsword
5.6) ผู้ใช้โปรแกรมขอรับรองว่าจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเอเชียซอฟท์ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
5.7) ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องเคารพกฎกติกา การเล่นเกมออนไลน์ ดังเช่นบุคคลผู้เล่นเกมออนไลน์ทั่วไปพึงกระทำ
5.8) ผู้ใช้โปรแกรมตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เกม Elsword ตามที่เอเชียซอฟท์ได้กำหนดไว้ หรือจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในภายหลัง
5.9) ผู้ใช้โปรแกรมยอมรับ และเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการเกม Elsword ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้โปรแกรมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงานเกม Elsword หรือเอเชียซอฟท์ ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมถูกระงับการใช้งาน ชื่อสมาชิก (Account, ID) เกม Elsword
5.10) ผู้ ใช้โปรแกรมยอมรับและเข้าใจว่าสิ่งของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึง เงินในเกม เป็นทรัพย์สินของเอเชียซอฟท์ ไม่ใช่ของผู้ใช้โปรแกรม ทั้งนี้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จาก สิ่งของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม เท่านั้น โดยผู้ใช้โปรแกรมตกลงจะไม่นำสิ่งของดังกล่าวข้างต้นไปแสวงหาประโยชน์ในทาง การค้า หากกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ สิ่งของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม ที่ผู้ใช้โปรแกรมครอบครองอยู่สูญหาย หรือได้รับความเสียหายใดๆ หากผู้ใช้โปรแกรมประสงค์ให้เอเชียซอฟท์ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องไปดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจเสียก่อน และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวมีหนังสือแจ้งมายังเอเชียซอฟท์ ทางเอเชียซอฟท์จึงจะดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้โปรแกรมแจ้งความเท็จ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้โปรแกรม

ข้อ 6) การรักษาความลับทางการค้า
ผู้ใช้โปรแกรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับเกม Elsword ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของ KOG และเอเชียซอฟท์ให้บุคคลอื่นทราบ

ข้อ 7) ชื่อสมาชิก (Account, ID)  และ รหัสผ่าน (Password)
หลัง จากลงทะเบียน ผู้ใช้โปรแกรมจะได้รับชื่อสมาชิก (Account, ID)  และ รหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิก (Account, ID) แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ได้ นอกจากนั้นขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมจะเข้าเกมจะต้องตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่สองขึ้นมาอีกหนึ่งหมายเลข
ในการติดต่อ กับเอเชียซอฟท์ พนักงานของเอเชียซอฟท์จะไม่ถามรหัสผ่าน (Password) และรหัสผ่าน (Password) ที่สองของผู้ใช้โปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรมมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Account, ID)  และรหัสผ่าน(Password) ของตนเอง โดยการไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำหรือยืม ชื่อสมาชิก (Account, ID)  และ รหัสผ่าน (Password) ไปใช้
หาก ผู้ใช้โปรแกรมพบว่าชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนถูกผู้อื่นขโมยใช้ หรือได้รับความเสียหายใดๆ จะต้องแจ้งให้กับทางเอเชียซอฟท์ทราบ และในกรณีความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โปรแกรมเองจนเป็น เหตุให้ตัวละครของตนถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ถูกต้อง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการช่วยดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 8) ข้อกำหนดเรื่องความรับผิดชอบ
8.1) เอ เชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความมีเสถียรภาพของการบริการในทุกกรณี โดยผู้ใช้โปรแกรมยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อาจเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นเพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด อาทิเช่น เนื่องจากคุณภาพในการเชื่อมต่อกับ ISP ที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดการกระตุก (Lag) ในขณะเล่นเกม และ/หรือ ทำให้สิ่งของภายในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม เสียหายหรือสูญหาย หรือต้องทำการ Roll Back ข้อมูลของผู้ใช้โปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมตกลงที่จะไม่ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชดเชย หรือชดใช้ หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้โปรแกรมหรือไม่ประการใด ด้วยดุลยพินิจของเอเชียซอฟท์แต่เพียงผู้เดียว
8.2) หากผู้ใช้โปรแกรมนำสิ่งของทุกชนิดในเกม (items), ชื่อสมาชิก (Account, ID) ตัวละคร (Characters) หรืออุปกรณ์ใดๆ ในเกม Elsword มาแลกเปลี่ยน หรือค้าขายกันกับผู้อื่นในชีวิตจริงจนเกิดกรณีพิพาทขึ้น เอเชียซอฟท์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8.3) กรณี ภัยทางธรรมชาติ หรือบุคคลอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น เอเชียซอฟท์ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายในส่วนนี้
8.4) ผู้ ใช้โปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า บัตรเล่นเกมที่ผู้ใช้โปรแกรมเลือกซื้อนั้น ผู้เล่นไม่สามารถโอนPoint ที่สะสมในหมายเลขชื่อสมาชิก (Account, ID) ของตนแล้วให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อคืน point ในบัตรให้แก่ผู้ใช้โปรแกรม รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าซื้อบัตรเล่นเกมให้กับผู้ ใช้โปรแกรม
8.5) กรณีที่เกิดปัญหาการให้ บริการเกมไม่ว่ากรณีใดๆ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ โปรแกรมแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ใช้โปรแกรมตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น

ข้อ 9) หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
9.1) ผู้ใช้โปรแกรมยินยอมรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของเกม Elsword ที่ผู้ใช้โปรแกรมได้ประกาศ หรืออาศัยเกม Elsword ในการถ่ายทอดออกไป
9.2) ผู้ใช้โปรแกรมยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศไทย, ประเทศที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
9.3) ผู้ใช้โปรแกรมยินยอม และรับรองว่าจะไม่ประกาศ หรือใช้วิธีการถ่ายทอดข่าวสารใดๆ ในขณะเล่นเกม Elsword ในลักษณะที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี ขู่ คุกคาม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้อื่น
9.4) ผู้ใช้โปรแกรมตกลงจะไม่ใช้เกม Elsword ในการประกาศเรื่องต่างๆ หรือค้าขายสินค้า/บริการใดๆ
9.5) ผู้ใช้โปรแกรมตกลงปฏิบัติตามเนื้อหาใน FAQ ของแผนก Customer Service ที่ปรากฏใน Official Website
9.6) เอเชียซอฟท์มีอำนาจในการตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้โปรแกรมสอดคล้องกับข้อตกลง หรือไม่ หากเอเชียซอฟท์ตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้โปรแกรมฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือละเมิดกฎของเอเชียซอฟท์ ผู้เล่นยินยอมให้เอเชียซอฟท์หยุดการให้บริการชื่อสมาชิก (Account, ID) ของผู้ใช้โปรแกรม

ข้อ 10) กฎระเบียบในการควบคุมเกม
10.1) หากผู้ใช้โปรแกรมไม่ได้ใช้บริการเกม Elsword เป็นเวลา 90 วันขึ้นไป จะถูกยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID) นั้นๆ
10.2) ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทย, อังกฤษ และตัวเลขในการตั้งชื่อชื่อสมาชิก (Account, ID), ตัวละคร หากตั้งชื่อนอกเหนือจากตัวอักษรเหล่านี้จะถูกยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัวละครนั้น
10.3) หากผู้ใช้ โปรแกรมตั้งชื่อชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัวละคร หรือนามแฝงตัวละครไม่สุภาพ หรือใช้ชื่อที่อาจนำมาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมาย เอเชียซอฟท์มีอำนาจในการขอให้ผู้ใช้โปรแกรมเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัวละครที่ไม่เหมาะสมนั้น
10.4) หาก ตรวจพบว่าผู้ใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ หรือวิธีการเล่นอื่นๆ จนเป็นเหตุให้ส่งผลต่อการทำงานโดยปกติของเครื่องเซิฟเวอร์ ผู้ใช้โปรแกรมจะถูกยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID) ดังกล่าวทันที
10.5) เอเชียซอฟท์มีอำนาจในการดำเนินการกับชื่อสมาชิก (Account, ID) ของผู้ใช้โปรแกรมที่ใช้วิธีการต่างๆเพื่อขัดขวางการเล่นเกมของผู้ใช้โปรแกรม อื่นๆให้เป็นไปตามปกติ หรือผู้ใช้โปรแกรมที่อาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมในการเล่นเกม

ข้อ 11) การเลิกสัญญา
หากผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงนี้ เอเชียซอฟท์สามารถยุติการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Elswordหรือเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเอเชียซอฟท์ และ/หรือ KOG

ข้อ 12) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลง
เอ เชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเอเชียซอฟท์ และ/หรือ KOG นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ ขึ้น เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชีย ซอฟท์ และ/หรือ KOG แต่ประการใด

ข้อ 13) การยุติการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Elsword ในกรณีมีความจำเป็นใดๆ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เอเชียซอฟท์ไม่สามารถให้บริการเซิร์ฟเวอร์ Elsword ได้ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ Elsword โดยฝ่ายเดียว เมื่อพ้นระยะเวลานับแต่วันที่เอเชียซอฟท์ได้แจ้งให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบ โดยผู้ใช้โปรแกรมตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น

ข้อ 14) การนำเกม Elsword ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเกม Elsword จะต้องได้รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์ก่อน

ผู้ใช้โปรแกรมได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงว่าการติดตั้งเกม Elsword เป็นการยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้
สงวนลิขสิทธิ์ (C) พ.ศ. 2557 โดย KOG Corporation
สงวนลิขสิทธิ์ (C) พ.ศ. 2557 โดย บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ข้อ กฏ และ กติกา บทลงโทษสำหรับเกม
ในเครือเอเชียซอฟท์
1. ห้าม ใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message) รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ระงับการใช้งานไอดี 10 วัน
2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ระงับการใช้งานถาวร
3. ห้าม ใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild) ระงับการใช้งานถาวร
4. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร
5. ห้าม ส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร
6. ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน Asiasoft
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร
7. ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งาน 30 วัน
และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง
7.1 หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกมส์ ระงับการใช้งานถาวร
8. ห้าม กระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่น ๆ ระงับการใช้งานถาวร
9. ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน
10. ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ระงับการใช้งานไอดี 3 วัน
11. ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร
12. ผู้ เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร
13. การ หลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดยไม่เหมาะสม
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานถาวร

 

หมายเหตุ:

1. บุคคล ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้นถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด
2. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID และ Password ของผู้ใช้บริการอื่น ๆ การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น และการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุก และปรับซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้น ผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่างๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์ แต่อย่างใด
3. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม Elsword ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอเชียซอฟท์ ระงับหรือยุติการใช้งาน USER ID เกม Elsword ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเกม Elsword อีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้
4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของ ผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
5. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง
6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงานโดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ ส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงานและผู้ใช้บริการทราบเป็น อย่างดีว่า การตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้ บริการที่ถูกตกแต่งภาพผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลง โทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม
7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติการเชื่อมต่อเป็นการทำลายทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำ ต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้เอเชียซอฟท์ เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Elsword ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Elsword ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานผู้ใช้ บริการตกลงยอมรับว่าเอเชียซอฟท์ และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Elsword เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใด และ/หรือความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวจาก เอเชียซอฟท์ โดยสิ้นเชิง
10. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า USER ID และ Password เกม Elsword เป็นทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เอเชียซอฟท์ เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Elsword ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
11. ในกรณีที่ถูกลงโทษ เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษเพียง 90 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิ์ทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม
12. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Elsword มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์เกม Elsword ทั้งสิ้น
13. การทำ ธุรกรรมใดๆ ในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงจะใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
14. เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันรวมถึงการเจาะ รหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
15. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานเกม Elsword และ เอเชียซอฟท์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษในการเล่นเกม Elsword โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
16. ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Elsword และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตกลงยินยอมให้ทีมงานเกม Elsword ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
17. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงานเกม Elsword ดำเนินการลงโทษตาม บทลงโทษที่กำหนดไว้
18. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอัน เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของทีมงานเกม Elsword เพียงฝ่ายเดียว
19. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Elsword ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงานเกม Elsword หรือเอเชียซอฟท์ ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Elsword
20. ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Elsword ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตร @cash ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @cash เป็นสิ่งของ Items ในเกมต่างๆ หรือ ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมตลอดถึงความเสียหายจากการไม่ได้ใช้แต้มสะสมพิเศษทุกชนิดทุกประเภทที่เอ เชียซอฟท์ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้น เช่น @rewards และ/หรือการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าแต้มสะสมที่เกิดจากกรณีรางวัลพิเศษหรือแต้ม สะสมพิเศษอื่นใด และ/หรือแต้มสะสมพิเศษที่ เอเชียซอฟท์ จะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต
21. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากการใช้บริการเกม Elsword ที่ได้รับจากเอเชียซอฟท์ ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ เอเชียซอฟท์ แต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้ บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ เอเชียซอฟท์ เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
22. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทแต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อบริษัทแทนผู้ใช้ บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำหรับติดต่อบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถใช้แบบฟอร์มทั่วไป หรือเขียนด้วยลายมือของผู้ใช้บริการเองได้ หากผู้ใช้บริการไม่สะดวกผู้ใช้บริการสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดยกดที่นี่
23. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID
24. กฎ กติกามารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ของไอดีเกม Elsword หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ไอดีเกม Elsword ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ไอดีเกม Elsword
25. กรณีเอเชียซอฟท์ยุติการให้บริการเกม Elsword ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น