Cash Shop Update 08/05/2567

Cash Shop Update 08/05/2567 Avatar : Pastel Bubble Flower (08/05/2567 13:59 - 04/06/2567 14:59) Lithia Custom : Pink Cherry Blossom of Spring (08/05/2567 13:59 - 02/07/2567 14:59)  

Hedgehog’s Attendance

Hedgehog’s Attendance  ระยะเวลากิจกรรม : 08-05-2024 14:00  ~ 18-06-2024 13:59 — รายละเอียด — Hedgehog’s Attendance - เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน UI ที่ด้านบนของหน้าจอ ทำภารกิจ Attendance Mission ให้สำเร็จเพื่อรับ Attendance Stamps - สามารถรับรางวัลรายสัปดาห์ได้เมื่อรับรางวัลรายวันทั้งหมดในสัปดาห์นั้นสำเร็จ - สามารถรับ Attendance Stamp...

Return of Prof. Pho’s Attendance!

Return of Prof. Pho’s Attendance!  ระยะเวลากิจกรรม : 10-04-2024 14:00  ~ 24-04-2024 13:59 — รายละเอียด — Return of Prof. Pho’s Attendance! - ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไปทุกตัวสามารถเข้าร่วมได้ (ต่อบัญชี) - เชื่อมต่อสะสม 20 นาทีเพื่อรับรางวัลผ่าน...

Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event  ระยะเวลากิจกรรม : 27-03-2024 14:00  ~ 10-04-2024 13:59 — รายละเอียด — Class Change Chance! Event   จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไช รางวัล ข้อจำกัด 1 (27-03-2024 14:00 ~ 03-04-2024 13:59) Class Change Chance! (1) เชื่อมต่อสะสม 30...

Once in a Lifetime OpporTUNAty!

Once in a Lifetime OpporTUNAty! Once in a Lifetime OpporTUNAty! ระยะเวลากิจกรรม : 01-04-2024 14:00  ~ 08-04-2024 13:59 Unlimited April Fools! Event ระยะเวลากิจกรรม : 01-04-2024 14:00  ~ 02-04-2024 13:59 April...

Powerful Punch Master Event

Powerful Punch Master Event  ระยะเวลากิจกรรม : 13-03-2024 14:00  ~ 10-04-2024 13:59 — รายละเอียด — Powerful Punch Master! - ตัวละครสามารถเข้าสู่กิจกรรมได้โดยการกรอกชื่อตัวละครผ่าน UI ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ - ตังละครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีเลเวล 99 ขึ้นไปโดยไม่คำนึงถึง CP และสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ตัวต่อบัญชี -...

Limit Break! Powerful Punch Master Event

Limit Break! Powerful Punch Master Event  ระยะเวลากิจกรรม : 13-03-2024 14:00  ~ 10-04-2024 13:59 — รายละเอียด — Limit Break! Powerful Punch Master Event! - ตัวละครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการกรอกชื่อตัวละครผ่าน UI ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ - ตัวละครจะต้องมี 1.5M...

Magmelia Fireworks Ice Burner Event (Bloody Nightmare)

Magmelia Fireworks Ice Burner Event (Bloody Nightmare)  ระยะเวลากิจกรรม : 28-02-2024 14:00  ~ 06-03-2024 13:59 — รายละเอียด — Boom Boom Magmelia Fireworks Ice Burner! - สามารถแลก ‘Magmelia Fireworks Exchange Ticket’...

Lithia the Field Medic

Lithia the Field Medic  ระยะเวลากิจกรรม : 28-02-2024 14:00  ~ 13-03-2024 13:59 — รายละเอียด — Lithia the Field Medic - คลิก UI ไอคอนกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ตัวละคร Lithia ที่มีเลเวลมากกว่า 1 สามารถเข้าร่วมได้และสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1...

US President’s Day Event

US President’s Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 17-02-2024 14:00  ~ 20-02-2024 13:59 — รายละเอียด — Fun Holiday Time! จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด 1 Fun Holiday Time! เชื่อมต่อสะสม 10 นาที Holiday Consumable Support Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี ...