4th Path Update Special Event (II)

1210

4th Path Update Special Event (II)

4th Path Update Special Event (II)

 ระยะเวลากิจกรรม : 11-02-2023 15:00 ~ 12-02-2023 14:59


— รายละเอียด —

4th Path Update Special Event (II) 

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

4th Path Update Special Event (2)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Lucky Chance (El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 15-02-2023 14:59

อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

Varied Rate

[Cobo] Lucky Chance (El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket) Cube

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (1 Day) x1

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (3 Days) x1

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (7 Days) x1

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x1

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x2

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x3

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x4

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x5

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x6

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x7

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Lucky Chance (El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket) Cube

X

O

X

X

15-02-2023 14:59

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (1 Day)

X

O

X

X

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (3 Days)

X

O

X

X

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (7 Days)

X

O

X

X

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days)

X

O

X

X

 


4th Path Update Special Event (II)  4th Path Update Special Event (II)

4th Path Update Special Event (II)