4th Path Update Special Event (III)

940

4th Path Update Special Event (III)

4th Path Update Special Event (III)

 ระยะเวลากิจกรรม : 11-03-2023 15:00 ~ 12-03-2023 14:59


— รายละเอียด —

4th Path Update Special Event (III) 

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 4th Path Update Special Event (3) เชื่อมต่อ
นาน 60 นาที
[Cobo] Lucky Chance (Fighter Potion) Cube x1 Lv. 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี

* จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 15-03-2023 14:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

Varied Rate

[Cobo] Lucky Chance (Fighter Potion) Cube

[Luriel] Fighter Potion x50

[Luriel] Fighter Potion x100

[Luriel] Fighter Potion x150

[Luriel] Fighter Potion x200

[Luriel] Fighter Potion x250

[Luriel] Fighter Potion x300

[Luriel] Fighter Potion x350

[Luriel] Fighter Potion x400

[Luriel] Fighter Potion x450

[Luriel] Fighter Potion x500

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Lucky Chance (Fighter Potion) Cube

x

o

x

x

15-03-2023 14:59

[Luriel] Fighter Potion

o

o

x

o

 


 

4th Path Update Special Event (III)  4th Path Update Special Event (III)

4th Path Update Special Event (III)