4th Path Update Special Event (IV)

540

4th Path Update Special Event (IV)

4th Path Update Special Event (IV)

 ระยะเวลากิจกรรม : 08-04-2023 14:00 ~ 09-04-2023 13:59


— รายละเอียด —

4th Path Update Special Event (IV)

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

4th Path Update Special Event (4)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Lucky Chance (Sage’s Magic Stone) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

* จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 11-04-2023 13:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

Varied Rate

[Cobo] Lucky Chance (Sage’s Magic Stone) Cube

[Luriel] Sage’s Magic Stone x20

[Luriel] Sage’s Magic Stone x40

[Luriel] Sage’s Magic Stone x60

[Luriel] Sage’s Magic Stone x80

[Luriel] Sage’s Magic Stone x100

[Luriel] Sage’s Magic Stone x120

[Luriel] Sage’s Magic Stone x140

[Luriel] Sage’s Magic Stone x160

[Luriel] Sage’s Magic Stone x180

[Luriel] Sage’s Magic Stone x200

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Lucky Chance (Sage’s Magic Stone) Cube

X

O

X

X

11-04-2023 13:59

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

O

O

 


4th Path Update Special Event (IV)  4th Path Update Special Event (IV)

4th Path Update Special Event (IV)