Accumulative Login Event – Prize Board

1626

Accumulative Login Event – Prize Board

Accumulative Login Event – Prize Board

 ระยะเวลากิจกรรม : 15-02-2023 15:00 ~ 15-03-2023 14:59


— รายละเอียด —

– คลิกไอคอนกิจกรรมที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิด Event UI
– ผู้เล่นสามารถสุ่มได้ 1 รางวัลต่อระยะเวลาสะสม 15 นาที และสามารถสุ่มได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน ซึ่งสามารถได้รับรางวัลสูงสุด 70 ครั้งภายในระยะเวลากิจกรรม
– จำนวนครั้งในการสุ่มรางวัลจะถูกรีเซ็ตทุกวันเวลา 15:00
– ผู้เล่นสามารถใช้จำนวนครั้งในการสุ่มเพื่อรับไอเทมจาก Prize Board และไอเทมจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย
– ตัวละครที่มี Lv. 10 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ต่อบัญชี)

*รางวัล Prize Board

รายการ

รางวัล

รางวัล

รางวัล

พิเศษ

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Fighter Potion x10

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Adaptation Elixir x5

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x5

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x5

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x5

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Red-Bean Sherbet x20

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Refined Recovery Potion x20

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Organic Apple x20

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Ancient Fossil Pill x20

รางวัล

ทั่วไป

[Luriel] Adventurer Support Potion x20

* จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 15-03-2023 14:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

Spectral Amethyst x300

Tenebrous Aura x400

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

O

O

X

X

15-03-2023

14:59

Spectral Amethyst

O

X

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Adaptation Elixir

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Adventurer Support Potion

O

O

X

O

 


 

Accumulative Login Event – Prize Board  Accumulative Login Event – Prize Board

Accumulative Login Event – Prize Board