Class Change! Event

593

Class Change! Event

Class Change! Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 22-05-2024 14:00  ~ 04-06-2024 13:59


— รายละเอียด —

Class Change! Event

 

ระยะเวลา

หัวข้อกิจกรรม

เงื่อนไข

ของรางวัล

ข้อจำกัด

ตั้งแต่

(22 พฤษภาคม 2024 00:00 ~ 4 มิถุนายน 2024 23:59)

Class Change! (1)

ล็อคอินสะสมครบ 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

เลเวล 10 หรือ สูงกว่า

Class Change! (2)

ล็อคอินสะสมครบ 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

ตั้งแต่

(29 พฤษภาคม 2024 00:00 ~ 4 มิถุนายน 2024 23:59)

Class Change! (3)

ล็อคอินสะสมครบ 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

เลเวล 10 หรือสูงกว่า

Class Change! (4)

ล็อคอินสะสมครบ 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

 

  • กิจกรรมจะรีเซ็ตทุกวันพุธเวลา 00:00 Pacific Time
  • ของรางวัลที่อยู่ในเมล์จะหมดอายุใน 11 มิถุนายน 2024 23:59.

* อ้างอิง

ลูกบาศก์

ชื่อลูกบาศก์

ของรางวัล

SELECT

[Cobo] Class Change Select Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket x1

[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1

[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 

Item name

Stackable

Common Bank

Trade

Resell

Auto Delete

Description

[Cobo] Class Change Select Cube

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket

X

O

X

X

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] 1st Class Change Ticket

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] Master Class Change Ticket

X

O

X

O

11 มิถุนายน 2024 23:59

 


 

Class Change! Event  Class Change! Event

Class Change! Event