[Elsword] : Balance Patch Event

3322

[Elsword] : Balance Patch Event

Balance Patch Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 2020-11-04 15:00 ~ 2020-11-18 13:59


Main Event

 1. Class Change Ticket, Mystic Stone & Elrianode Color Change Ticket Every Week!
  : (2020-11-04 15:00 ~ 2020-11-18 14:59)
 2. Feel How Your Power Changed!
  : (2020-11-04 15:00 ~ 2020-11-18 14:59)

★ รายละเอียด

1. Class Change Ticket, Mystic Stone & Elrianode Color Change Ticket Every Week!

ท่านสามารถรับรางวัลได้ผ่านทาง UI ภายในเกมที่อยู่ด้านบนของหน้าจอในช่วงระยะเวลากิจกรรม

คลิกที่ Receive หลังจากออนไลน์ครบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับของรางวัลผ่านทางเมล

สัปดาห์ที่ 1: 2020-11-04 15:00 ~ 2020-11-11 14:59

ประเภท

ชื่ออีเว้นท์

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (1)

ออนไลน์ 60 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (2)

ออนไลน์ 90 นาที

[Cobo] Elrianode Top Piece Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (3)

ออนไลน์ 120 นาที

[Cobo] Elrianode Bottom Piece Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (4)

ออนไลน์ 150 นาที

[Cobo] Elrianode Gloves Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (5)

ออนไลน์ 180 นาที

[Cobo] Elrianode Shoes Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 1 Login (6)

ออนไลน์ 210 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

  • เมลของรางวัลจะถูกลบเมื่อ 18/11/2020 14.59

สัปดาห์ที่ 2: 2020-11-11 15:00 ~ 2020-11-18 14:59

เมื่อสัปดาห์ที่ 2 เริ่มต้น รางวัลจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้รับของรางวัลของสัปดาห์ที่ 1 ก็ตาม

ประเภท

ชื่ออีเว้นท์

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (1)

ออนไลน์ 60 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (2)

ออนไลน์ 90 นาที

[Cobo] Elrianode Top Piece Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (3)

ออนไลน์ 120 นาที

[Cobo] Elrianode Bottom Piece Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (4)

ออนไลน์ 150 นาที

[Cobo] Elrianode Gloves Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (5)

ออนไลน์ 180 นาที

[Cobo] Elrianode Shoes Color Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

ครั้งเดียว

Balance Patch Event

Week 2 Login (6)

ออนไลน์ 210 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

  • เมลของรางวัลจะถูกลบเมื่อ 18/11/2020 14.59

Cube

ชื่อ Cube

รางวัล

เลือก

[Cobo] Class Change Select Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket x1

[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1

[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 


2. Feel How Your Power Changed!

เควส

ชื่อเควส

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

รายวัน

[EVENT] Feel How Power Changed in Dungeons!

เคลียร์ดันเจี้ยนในช่วงระยะเลเวลของท่าน 3 ครั้ง

[Luriel] Fighter Potion

x3

[Luriel] Apple Selective Cube x1

[Luriel] Refined Recovery Potion x10

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

รายวัน

[EVENT] Feel How Power Changed in PvP!

เล่น Official PvP 2 ครั้ง

[Luriel] Fighter Potion

x3

Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

 

Cube

ชื่อ Cube

รางวัล

เลือก

[Luriel] Apple Selective Cube

[Luriel] Organic Apple x10

[Luriel] Giant Stone Apple x3

[Luriel] Superhuman Organic Apple x3

[Luriel] Twister Andromeda Apple x3

 

ชื่อไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Class Change Select Cube

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Cobo] Elrianode Top Piece Color Change Ticket

X

O

X

X

2020-11-18

14:59

[Cobo] Elrianode Bottom Piece Color Change Ticket

X

O

X

X

2020-11-18

14:59

[Cobo] Elrianode Gloves Color Change Ticket

X

O

X

X

2020-11-18

14:59

[Cobo] Elrianode Shoes Color Change Ticket

X

O

X

X

2020-11-18

14:59

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket

X

O

X

X

2020-11-18

14:59

[Cobo] 1st Class Change Ticket

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Cobo] 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Cobo] Master Class Change Ticket

X

O

X

O

2020-11-18

14:59

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Apple Selective Cube

O

O

X

X

[Luriel] Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Superhuman Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Twister Andromeda Apple

O

O

X

O

 


[Elsword] : Balance Patch Event [Elsword] : Balance Patch Event [Elsword] : Balance Patch Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563