Memorial Day Event

641

Memorial Day Event

Memorial Day Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 27-05-2024 14:00  ~ 28-05-2024 13:59


— รายละเอียด —

Memorial Day Event

ภารกิจ

ชื่อภารกิจ

เงื่อนไข

ของรางวัล

ข้อจำกัด

Linked

[EVENT] Memorial Day Event! (1)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลตนแอง 2 ครั้ง

Artifact Spirit Stone Fragment x500

เลเวล 99 หรือมากกว่า

[EVENT] Memorial Day Event! (2)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลตนแอง 2 ครั้ง

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[EVENT] Memorial Day Event! (3)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลตนแอง 2 ครั้ง

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube x1

 

Memorial Day Burning!

ระยะเวลากิจกรรม

อยู่ในระหว่างกิจกรรม

27 พฤษภาคม 2024 00:00 ~ 23:59

Drop Rate x2

 

*อ้างอิง

ลูกบาศก์

ชื่อลูกบาศก์

ของรางวัล

SELECT

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

Spectral Amethyst x100

Tenebrous Aura x250

 

Item name

Stackable

Common Bank

Trade

Resell

Auto Delete

Description

Artifact Spirit Stone Fragment

O

X

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Spectral Amethyst or Tenebrous Aura Select Cube

X

O

X

X

27 พฤษภาคม 2024 23:59

Spectral Amethyst

X

O

X

X

Tenebrous Aura

X

O

X

X

 


 

Memorial Day Event  Memorial Day Event

Memorial Day Event