Laby 2nd Line Update Event

Laby 2nd Line Update Event

Treasure Hunt!

Treasure Hunt! ระยะเวลากิจกรรม : 23 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 

Enhancement Event

Elsword Enhancement Event !! มาตีบวกกันเถอะ

Laby 2nd Job Line Pre-Event

Laby 2nd Job Line Pre-Event

Weekend Run! Run! with Laby!

Weekend Run! Run! with Laby! 19 มกราคม 2562 ถึง 20 มกราคม 2562

Attendance Event with Laby

Attendance Event with Laby

Weekend Burning with Laby!

Weekend Burning with Laby! กิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่ Laby

Laby 1st Line Event

Laby 1st Line Event ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562